สานฝันการเป็น‘นักสร้างเกม’กับสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาเกม

ปกSH
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

อีกขั้นของชาวเกมเมอร์ทั้งหลายคงไม่พ้นกับการใฝ่ฝันที่จะเป็น ‘นักสร้างเกม’ ได้ออกแบบเกมตามความชอบและได้เติบโตในวงการอุตสาหกรรมนี้ และเมื่อมีฝัน เราก็ต้องสานฝันให้เป็นจริง วันนี้เราจะมาแนะนำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกม ตามมาดูกันเลยยยย

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 882,520 บาท

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีเพน  สหรัฐอเมริกา จัดตั้งหลักสูตรนี้เพื่อสอนเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างเกม และเนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเรียนจึงสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 390,100 บาท

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เน้นให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง ทุกวิชาครอบคลุมและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกม

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 354,180 บาท

    หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากการีน่า ออนไลน์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เน้นการสร้างเกม, สื่ออินเตอร์แอกทีฟ และเรียนรู้การจัดการ E-Sport แบบมืออาชีพ รวมทั้งสนับสนุนด้านการฝึกงาน นอกจากนี้นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Dongseo University, Full Sail University, Ritsumeikan University เป็นต้น

4. คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 304,500 บาท หรือ 39,000 บาท/เทอม

     เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่เข้ากับปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก คือ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล, เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ และการพัฒนาเกม

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรการออกแบบอินเตอร์แอกทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 336,700 บาท

     หลักสูตรการออกแบบอินเตอร์แอกทีฟและเกม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือก คือ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเตอร์แอกทีฟ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ที่สามารถปฎิสัมพันธ์กับคนได้ และกลุ่มวิชาเลือกเกม ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟฟิกสำหรับใช้ในเกมแบบ 2 มิติ 3 มิติ รวมถึงออกแบบตัวละครและฉาก การันตีความเก่งกาจของเด็กสาขานี้ด้วยเกม Hospital Haunted be Lost เกมสยองขวัญที่ดังไกลถึงต่างประเทศ

6. คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาท

     เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการออกแบบมัลติมิเดีย ออกแบบเกมคอมฯ, ภาพเคลื่อนไหว, องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวหรือการผลิตสื่อประเภทต่างๆ

7. คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาท

     คณะนี้เน้นการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบและพัฒนาเกมที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากหลักสูตรนี้มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงความต้องการในวงการนักพัฒนาเกมปัจจุบัน

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 256,000 บาท

       สาขานี้เป็นสาขาที่สอนการสร้างเกมโดยเฉพาะ ถูกปรับปรุงขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเพื่อสอดรับกับความต้องการของนักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นนักพัฒนาเกม

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply